Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden voor de website www.stepstone.be (hierna de “Website”) van de naamloze vennootschap StepStone, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 47, B-1000 Brussel, RPR Brussel, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met het nummer 0459.971.228 en met BTW-nr. BE 459 971 228.

Het gebruik van onze website impliceert de aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden.

1. ONZE RECHTEN
De Website bevat tal van gegevens en informatie waarop wij exclusieve rechten (onder meer intellectuele eigendomsrechten zoals merken- en auteursrechten) houden. Wij kennen u een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe om deze Website te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, en in het bijzonder om u in staat te stellen (technische) kopieën te maken om de inhoud te lezen of door te nemen voor persoonlijk gebruik.

Niets van deze Website (zoals vacatures) mag, geheel of gedeeltelijk, worden gedownload, gereproduceerd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StepStone. Ieder commercieel gebruik van (inhoud van) onze Website is verboden. Dit geldt eveneens voor inhoud van onze Website die u op websites van derden zoals, doch zonder beperking, onze klanten zou aantreffen. U mag geen link, hyperlink, framed link en/of deeplink maken naar de Website of naar de website van een derde partij waarop zulke inhoud terug te vinden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StepStone. Evenmin staan wij toe dat gegevens en informatie van de Website rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. via de websites van derden) wordt opgeslagen of overgenomen door middel van automatische programma’s, software of enige andere techniek, zoals bv. screen scraping.

Indien u onze Website en/of inhoud voor commerciële doeleinden wenst aan te wenden, nodigen wij u uit contact op te nemen met ons via onze contactgegevens die u onderaan terugvindt.

2. DOWNLOADEN
Het downloaden van inhoud van onze Website gebeurt volledig op uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van software of inhoud die van onze Website wordt gedownload. Hoewel wij antivirusprogramma’s gebruiken in overeenstemming met de actuele maatstaven, zijn wij niet aansprakelijk voor schade of storingen in de functionaliteit als gevolg van virussen of wormen.

3. INHOUD
a) StepStone controleert niet of de inhoud van de vacatures, dewelke voor een deel volledig geautomatiseerd is en namens derden wordt gepubliceerd, de wetgeving onbeperkt naleeft. Bovendien geeft de inhoud onze mening niet weer. Het spreekt voor zich dat wij onmiddellijk enig spoor van mogelijk illegale inhoud of schending van de rechten van derden zullen onderzoeken en indien nodig vacatures met illegale inhoud zullen verwijderen.

b) Wij zijn enkel aansprakelijk voor de inhoud op onze websites in de mate waarin de lokale wetgeving dat bepaalt. Wij aanvaarden evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geldigheid van de gepubliceerde informatie.

4. WERKAANBIEDINGEN EN SOLLICITATIES
a) Gelieve onze Privacyverklaring aandachtig te lezen vóór u persoonlijke gegevens verstrekt. U kan deze hier terugvinden. Denk eraan dat wanneer u persoonlijke informatie doorstuurt naar derden, wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de gegevens door die derden. Als u uw persoonlijke gegevens niet elektronisch naar een potentiële werkgever kan versturen met SSL-encryptie, moet u overwegen uw sollicitatie offline te versturen.

b) Wij wijzen erop dat een werkaanbieding geplaatst kan worden door een bedrijf of een persoon die uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruikt dan was voorgenomen. Wij kunnen dat niet controleren. Bijgevolg moet u de identiteit controleren van alle derden naar wie u persoonlijke gegevens verstuurt. Zo mag u bijvoorbeeld nooit uw persoonlijke gegevens naar een privé e-mailadres verzenden. Wij raden u aan om bepaalde gevoelige gegevens nooit aan een rekruteerder te verstrekken, zelfs niet indien hij daarom vraagt. Dergelijke gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld (maar zijn niet beperkt tot) het nummer van uw identiteitskaart, uw rijksregisternummer of uw Identificatienummer van de sociale zekerheid in België (INSZ-nummer), het nummer van uw kredietkaart en andere bankgegevens.

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
a) Wij wijzen u erop dat, als u een externe link volgt en daardoor onze Website verlaat, de inhoud op dergelijke andere website buiten onze controle en invloed valt. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk tenzij wij effectief op de hoogte waren van de illegale inhoud. In dergelijke gevallen zullen wij de link na onderzoek onbruikbaar maken.

b) Wij wijzen erop dat de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen op dergelijke gelinkte websites kunnen verschillen van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van onze Website. Bijgevolg raden wij u aan de privacyverklaringen en algemene voorwaarden op de gelinkte websites te lezen en na te leven.

6. BIJLAGEN, INHOUD
a) Vergewis u er steeds van dat de bijlagen die u ons verstuurt geen wormen of virussen bevatten. Persoonlijke gegevens die aan StepStone worden verstrekt, mogen de volgende informatie niet bevatten: 

  • Informatie over ziekten
  • Informatie over zwangerschappen
  • Informatie over etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of filosofische overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid en seksuele geaardheid
  • Lasterlijke informatie
  • Informatie die redelijkerwijs niet relevant is voor het jobprofiel

b) De informatie die u ons stuurt moet nauwkeurig en juist zijn en mag geen inbreuk vormen op rechten van derden, in strijd zijn met geldende wet- en/of regelgeving of strijdig zijn met de openbare orde (hierna te noemen: “onrechtmatige inhoud”), dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het feit dat u geen CV’s voor derden mag aanmaken zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon of het aanmaken van CV’s voor niet-bestaande personen en dat geleverde foto’s recent moeten zijn en het gezicht van de daadwerkelijke kandidaat moeten tonen. We wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden van uw contactgegevens, met name uw emailadres en dat u zorgt dat u te bereiken bent op het opgegeven e-mailadres en dat het e-mailadres niet overgezet wordt naar derden. Wij wijzen u erop dat u zich verbindt om ons te vrijwaren tegen eventuele claims die tegen ons worden ingediend op grond van het feit dat de gegevens die u aan ons verstrekt een onrechtmatige inhoud blijken te hebben.

7. RECHTEN VOORBEHOUDEN DOOR STEPSTONE
a) StepStone garandeert niet dat de diensten die op haar Website worden aangeboden, ten allen tijden beschikbaar zijn. StepStone kan storingen, onderbrekingen of een mogelijk defect van de online dienst niet uitsluiten. 

b) Regelmatig worden er systematische back-ups gemaakt van de servers. Voor zover u gegevens overdraagt naar StepStone – ongeacht het type – raden wij aan dat u een veiligheidsback-up van uw gegevens bewaart.

c) StepStone behoudt zich het recht voor ten allen tijden zijn diensten te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken, of gegevens te schrappen zonder kennisgeving. U hebt niet het recht om publicatie te vorderen.

8. VARIA
a) U stemt ermee in het internet op eigen risico te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen op onze Website veroorzaakt door technische problemen of toegang tot het internet.

b) De Privacyverklaring van StepStone is van toepassing naast deze Gebruiksvoorwaarden.

c) Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te wijzigen.

d) De ongeldigheid of onvolledigheid van enige afzonderlijke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden.

e) Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. In geval van betwisting zijn de rechtbank van Brussel bevoegd.

Brussel, 7 juli 2009

StepStone NV/SA
Koningsstraat 47
B-1000 Brussel
België
Tel. +32 2 209 98 00
Fax + 32 2 218 79 45
E-mail: info@stepstone.be

RPR Brussel 0459.971.228
BTW-nr. BE 459 971 228

Directors:
Thorsten Otte
Ralf Baumann
KAWAK SPRL repr. by Gauthier Andries
FRH Management Cons. repr. by Rik Hülser

 

Disclaimer versie 14 juni 2006