Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

1.1

StepStone NV/SA (hierna genoemd “StepStone”) en de ondergetekende businesspartner (hierna genoemd “de Klant”) stemmen in om hun contract uit te voeren overeenkomstig deze Voorwaarden en de prijslijst. De Voorwaarden van StepStone samen met de prijslijst bevatten de volledige overeenkomst tussen StepStone en de Klant. De Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij StepStone daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

1.2

De versie van de Voorwaarden van StepStone die van kracht is op het ogenblik dat het meest recente contract met de klant werd gesloten, is van toepassing op de relatie tussen StepStone en de Klant. Deze Voorwaarden zijn enkel van toepassing op bedrijfsklanten en niet op consumenten.

 1. Het sluiten van een contract

2.1

Het contract is gesloten wanneer StepStone de ondertekende aanvaarding van het contractaanbod ontvangt met daarin de datum en de handtekening van de Klant. Wijzigingen en toevoegen aan het contract alsook verklaringen en individuele instructies moeten schriftelijk worden aangebracht. Een telefax wordt geacht een geschrift te zijn.

 1. Beschrijving van de diensten

3.1

Het contract verplicht StepStone de producten te publiceren en de diensten te leveren die zijn overeengekomen in het contract, weergegeven op www.stepstone.be (“Service Elements”) in overeenstemming met deze Voorwaarden. De duur van de publicatie met betrekking tot de toegang tot Application Service Provider producten bedraagt ten minste 20 uur per dag. Bovendien is de beschrijving van de diensten in onze Aanvullende Voorwaarden van toepassing.

3.2

Het contract geeft StepStone het recht klantgegevens te gebruiken voor trendanalyses en enquêtes; de resultaten worden evenwel anoniem gepubliceerd.

3.3

Niet-concurrentiebedingen worden niet aanvaard.

 1. Vergoeding

4.1

De betaling voor de door StepStone geleverde diensten wordt beschreven in de prijslijst die op de website www.stepstone.be gepubliceerd is. De prijslijst die van kracht was op het ogenblik waarop het aanbod aan de Klant werd gedaan, is van toepassing. De diensten die niet zijn opgenomen in de prijslijst van StepStone, zijn onderhevig aan individuele overeenkomsten tussen StepStone en de Klant.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1

De betaling waarnaar wordt verwezen in artikel 4, omvat alle bijkomende kosten zoals e-mails, telefoon, fax, gegevensoverdracht, kopies en briefport die gewoonlijk worden opgelopen. De kosten voor verbeteringen en proeflezen die werden opgelopen tengevolge van het feit dat de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, zijn niet inbegrepen. StepStone brengt de Klant op de hoogte indien de bijkomende kosten het gemiddelde bedrag met betrekking tot de individuele bestellingen overschrijden. Als de Klant daarmee heeft ingestemd, moet hij die bijkomende kosten aan StepStone betalen.

5.2

Indien een Service Element gepubliceerd werd met daarin een fout, is de eerste verbetering van het onjuiste Service Element kosteloos, op voorwaarde dat de fout niet werd veroorzaakt door een onjuiste uitvoering van de Klant. Daarna wordt elke bijkomende verbetering aangerekend overeenkomstig de prijslijst van StepStone die van kracht is op het ogenblik waarop de bestelling voor de verbetering werd geplaatst. Indien StepStone echter in de eerste verbetering een fout maakt, is de eerste bijkomende verbetering kosteloos.

5.3

De Klant wordt onmiddellijk gefactureerd na de eerste levering van een Service Element en uiterlijk 14 dagen na het sluiten van het contract indien er omwille van een fout van de Klant geen Service Element werd geleverd. Betaling is verschuldigd 10 dagen na ontvangst van de factuur, zonder kortingen.In geval van wanbetaling of opschorting van betaling wordt er interest aangerekend aan het tarief van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. In geval van niet-betaling op de vervaldag is er door de schuldenaar van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, bij wijze van forfetaire schadevergoeding en voor de buitengerechtelijke kosten, een bedrag van 10% te betalen op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 200 euro per factuur, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand, hoger zouden zijn. In geval van wanbetaling kan StepStone de verdere uitvoering van het contract opschorten tot de betaling volledig is uitgevoerd. Dat is niet van toepassing indien de Klant het recht heeft een retentierecht te laten gelden. Indien de partijen afbetalingstermijnen zijn overeengekomen met betrekking tot de betaling, en een afbetalingstermijn niet is voldaan 30 dagen na de vervaldatum, moet het volledige resterende bedrag onmiddellijk worden betaald.

5.4

Alle prijzen zijn exclusief de BTW die wettelijk verschuldigd is op de factuurdatum.

5.5

Indien de betaling vanuit het buitenland wordt uitgevoerd, worden cheques voor minder dan 1.000 euro enkel aanvaard als er eveneens administratiekosten ten belope van 25 euro worden betaald. Betaling via bankoverschrijving vanuit het buitenland wordt enkel aanvaard indien alle bankkosten door de Klant worden betaald.

5.6

Wij behouden het recht om alle facturen en informatie met betrekking tot facturen, zoals aanmaningen, te versturen als bijlage per e-mail. De klant wordt verondersteld een correcte e-mailadres te hanteren en StepStone in te lichten over eventuele wijzigingen in het e-mailadres.

 1. Samenwerkingsprincipe

6.1

StepStone verbindt zich ertoe het aantal reacties op advertenties van de Klant voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit en de kwantiteit van de opzoekbare sollicitaties te verbeteren. Dat veronderstelt een samenwerking met verscheidene partners in offline of online media. De Klant verleent StepStone hierbij het recht om Service Elements zonder voorafgaande kennisgeving te publiceren in online en offline media, print media en audio en video media. StepStone besteedt bijzondere aandacht aan het imago en de kwaliteit van haar partners.

6.2

De rechten van de Klant krachtens dit contract zijn niet overdraagbaar. Het contract kan enkel met toestemming van StepStone aan een derde worden overgedragen.

6.3

Na het sluiten van dit contract stemt de Klant ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die StepStone helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De Klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht.

6.4

StepStone behoudt zich het recht voor om door de Klant geplaatste bestellingen niet uit te voeren of Service Elements die al werden gepubliceerd, in te trekken indien zij de wettenwetgeving, regelgeving en de rechten van derden of de goede zeden schenden (“Illegale Inhoud”). Dit geldt eveneens als de links die vervat zijn in de Service Elements van de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks naar pagina’s met Illegale Inhoud leiden. De verplichting van de Klant om te betalen blijft onaangetast. StepStone is enkel verplicht Illegale Inhoud te verwijderen die een inbreuk uitmaakt op de wetgeving en/of op verzoek van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe StepStone op eerste verzoek te vrijwaren tegen alle betalingen en juridische kosten die zijn opgelopen ten gevolge van Illegale Inhoud of niet-naleving van de wetgeving.

6.5

Dit betreft specifiek de volgende inhoud:

– Wanneer een freelance baan of een baan op zelfstandige basis wordt geplaatst moet er expliciet vermeldt worden dat het een freelance baan of een baan op zelfstandige basis betreft.

– Wanneer de kandidaat investeringen of betalingen moet doen (inclusief training en/of reiskosten) dan moet dit expliciet vermeldt worden in de vacature. Hetzelfde geldt wanneer er een commissie betaald wordt voor het aantrekken van nieuwe leden van een gesloten systeem.

– De vacature moet specifiek op een openstaande positie slaan.

– Advertenties voor club lidmaatschappen, ponzi schemes, pyramide verkoop of vergelijkbaar zijn niet toegestaan.

– Vacatures moeten de baan correct weergeven en mogen niet misleidend zijn.

– Websites waar naar doorgelinkt wordt, moeten voldoen aan de wettelijke normen. Vacatures mogen de anti discriminatiewet- en of regelgeving niet overtreden.

– Ook indien aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, mag met uitzondering van de op de positie of werkzaamheden betrekking hebbende gegevens geen informatie openbaar worden gemaakt, welke in generlei relatie staat tot de sollicitatie, zoals kansspelen, niet met de carrière verband houdende evenementen, activiteiten met een zuiver reclamekarakter.

– Directe links naar externe, niet door StepStone gepubliceerde vacatures zijn niet toegestaan.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan zal de inhoud als illegaal worden beschouwd zoals in 6.4

6.6

StepStone draagt geen verantwoordelijkheid voor ontvangen gegevens, teksten voor Advertenties en de corresponderende opslagmedia, en in het bijzonder is StepStone niet verplicht om deze zaken te bewaren of aan de klant te retourneren.

6.7

StepStone heeft het recht agenten te gebruiken.

6.8

De klant is verantwoordelijk voor het opzetten en configureren van zijn infrastructuur conform met de meest recente richtlijnen zodanig dat zij noch de bron, noch het doelwit zijn van verstoringen van de internetdiensten van StepStone, noch de werking van het netwerk belemmeren.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1

Dit contract draagt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, licentie of gebruiksrecht over van Stepstone aan de Klant. Alle rechten van Stepstone (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, sui generis databankrechten, logo’s, beeldmerkrechten, titelrechten, eigendomsrechten alsook alle andere handelsrechten) blijven onbeperkt (intellectueel) eigendom van StepStone.

7.2

Alle door StepStone gepubliceerde informatie en inhoud zijn onderhevig aan de intellectuele eigendomsrechten van StepStone (auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken en sui generis databankrechten), met uitzondering van de door de Klant of een derde ontworpen individuele elementen van dergelijke informatie en inhoud die al onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van de Klant of van een derde en die niet werden gewijzigd/verbeterd door Stepstone.

7.3

Door de bestelling te plaatsen voor de publicatie van vacatures op het internet, erkent de Klant dat StepStone de producent is van de databank van die vacatures en het exclusieve databankrecht heeft op de vacatures van de Klant die door StepStone in de databank gepubliceerd zijn.

7.4

De Klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de te publiceren inhoud het mediarecht, het mededingingsrecht en andere toepasselijke regelgeving naleeft.

7.5

De Klant verleent StepStone het recht om de gegevens/inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam of andere merktekens van de Klant te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden teneinde de Service Elements te verlenen. Door de bestelling te plaatsen garandeert de Klant dat hij alle vereiste gebruikersrechten, auteursrechten en naburige rechten heeft gekocht of anderszins verworven die StepStone nodig heeft om de Service Elements te verlenen (inclusief maar niet beperkt tot de publicatie van gegevens en inhoud van de Klant op het internet).

 1. Garantie

8.1

StepStone zal alles in het werk stellen om de Service Elements te leveren zoals beschreven in de relevante documentatie. Indien de Service Elements de ontwikkeling van software impliceert, zal StepStone alles in het werk stellen om de software zonder fouten te ontwerpen. De Klant erkent dat het, overeenkomstig de huidige technische normen, niet mogelijk of economisch redelijk is een volledig foutenvrij programma te ontwerpen.

8.2

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en andere documentatie te verstrekken die vereist is om de in het contract uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken. Dit omvat, in het bijzonder, de levering van teksten voor de advertenties en lay-outs in digitale vorm. Dit omvat eveneens de verbintenis van de Klant om StepStone er onmiddellijk van op de hoogte te brengen als een van de Service Elements achterhaald is. Bovendien is de Klant verplicht te voldoen aan de vereiste om samen te werken zoals vermeld in de overeenstemmende Aanvullende Voorwaarden of, indien beschikbaar, zoals beschreven in de productbeschrijvingen voor de verschillende Service Elements. Indien niet tijdig aan deze vereisten is voldaan, wordt de uitvoeringstermijn van StepStone overeenkomstig verlengd. Dit geldt niet indien StepStone verantwoordelijk is voor de vertraging in de uitvoering.

 1. Aansprakelijkheid

9.1

Onverminderd de artikels 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5, is de totale contractuele aansprakelijkheid van StepStone, voor zoveel als toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, beperkt tot de directe verliezen (exclusief alle gevolgschade, bijzondere, hoge of bijkomstige schadevergoeding, schadevergoeding voor winstderving of inkomstenverlies, verlies van privacy, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) tot de volgende maximumbedragen:

 • 9.1.a. Als de schade veroorzaakt is door een vertraging in de uitvoering door Stepstone: 0,5% van de prijs van het betreffende Service Element, per volledige week (7 dagen) vertraging, tot een maximumbedrag van 5% van de totale contractprijs voor het betrokken Service Element;
 • 9.1.b. Als er voor enige andere reden een schadevergoeding verschuldigd is, mag deze niet meer bedragen dan 5% van de totale contractprijs.

9.2

StepStone is niet aansprakelijk:

 • 9.2.a. voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de Klant of de Sollicitant door StepStone werden gepubliceerd. StepStone is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.
 • 9.2.b. voor de uitvoering van derden met wie de Klant een contract heeft gesloten om de verplichtingen krachtens deze Voorwaarden na te leven.
 • 9.2.c. voor gevallen van overmacht zoals uiteengezet in artikel 10.1 hierna.
 • 9.2.d. voor een minimumaantal of minimumkwaliteit van sollicitaties vanwege Kandidaten op de vacatures van de Klant.
 • 9.2.e. voor investeringen die de Klant heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimumaantal sollicitaties.

9.3

Indien het contractueel gegarandeerd gebruik van een Service Element beperkt is door beschermingsrechten van derden, kan StepStone, op eigen kosten, ofwel dergelijk Service Element wijzigen teneinde die beperking te vermijden ofwel de nodige toestemming verkrijgen om dergelijk Service Element te gebruiken in overeenstemming met de rechten van derden. Dergelijke maatregelen mogen er niet toe leiden dat de functionaliteit van het Service Element onredelijk beperkt is voor de Klant. Indien de Klant kennis heeft van beschermingsrechten van derden, is de Klant verplicht StepStone hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

9.4

De Klant moet alle vorderingen voor vergoeding indienen binnen één jaar vanaf de datum waarop de Klant, de nalatigheid heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

9.5

De beperkingen op en uitsluitingen van aansprakelijkheid voor schadevergoeding krachtens artikel 9 zijn van toepassing ongeacht het feit of de aansprakelijkheid gebaseerd is op contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), burgerlijke of productaansprakelijkheid, verborgen gebreken, overtreding van een garantie of enige andere wettelijke verplichting, en zelfs indien (i) Stepstone geïnformeerd werd over de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding of indien dergelijke mogelijkheid redelijkerwijs kon worden voorzien en (ii) de schadevergoeding voortvloeit uit de ernstige tekortkoming van Stepstone.

 1. Overmacht

10.1

In geval van onvoorziene gebeurtenissen die een wezenlijke invloed hebben op het economische aspect van een contract of in geval van overmacht (beide gebeurtenissen worden hierna “Overmacht” genoemd), wordt het contract ofwel dienovereenkomstig en te goeder trouw aangepast (bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen worden verlengd met de duur van de Overmacht) ofwel wordt het met onmiddellijke uitwerking door Stepstone beëindigd.Overmacht omvat maar is niet beperkt tot: oorlog, brand, terreuraanvallen, defecten aan de server die buiten de controle van StepStone liggen of veroorzaakt zijn door een onvoldoende communicatie-infrastructuur of de ontoereikende software of hardware van een Klant, onderbrekingen in telecommunicatienetwerken, enz.

 1. Vertrouwelijkheid

11.1

StepStone zal alle informatie die krachtens dit contract wordt verstrekt en die als vertrouwelijk aangeduid is, vertrouwelijk behandelen. Die verplichting voor StepStone blijft gelden nadat het contract is afgelopen.

11.2

Bij de aanvaarding van het aanbod stemmen beide partijen ermee in alle toepasselijke wetten inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens wederzijds na te leven.

11.3

In overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van gegevens wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat StepStone gegevens opslaat in een vorm die leesbaar is voor een machine en ze gebruikt in overeenstemming met de doelstelling van dit contract.

11.4

De Klant is ervoor verantwoordelijk het ID, het wachtwoord of de gebruikersnaam of andere beveiligingsapparatuur die zijn verschaft voor het gebruik van de diensten met gepaste ijver en de nodige zorg te behandelen, en alle maatregelen te nemen om te garanderen dat ze vertrouwelijk en veilig blijven, correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden worden bekendgemaakt. De Klant is aansprakelijk voor enig gebruik van zijn wachtwoord of gebruikersnaam door derden tenzij de Klant bewijst dat hij de toegang voor die derde partij tot zijn wachtwoord of gebruikersnaam niet heeft mogelijk gemaakt en dat de oorzaak van dergelijke verkregen toegang buiten zijn invloed ligt. De Klant moet StepStone er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien het waarschijnlijk of geweten is dat een onbevoegd persoon zijn wachtwoord of gebruikersnaam gebruikt, of indien deze worden gebruikt of waarschijnlijk zullen worden gebruikt op een of andere ongeoorloofde manier. In geval van schending van de wezenlijke verplichtingen van de Klant krachtens dit contract, in het bijzonder inclusief maar niet beperkt tot de schending van enige verplichting in dit artikel, heeft StepStone het recht haar diensten onmiddellijk te onderbreken zonder nadere kennisgeving en zonder dat de Klant vrijgesteld is van enige betalingsverplichting.

 1. Duur

12.1

Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop StepStone een ondertekend exemplaar van het contract ontvangt. De daarin overeengekomen duur vangt aan wanneer het eerste Service Element wordt verstrekt. Indien de Klant verantwoordelijk is voor het laattijdig leveren van het eerste Service Element, vangt het contract aan uiterlijk 14 dagen na de datum waarop StepStone het ondertekende contract heeft ontvangen. Dit contract loopt automatisch ten einde nadat de overeengekomen termijn is verstreken, tenzij de hierna uiteengezette Aanvullende Voorwaarden andere bepalingen voorzien.

12.2

Service Elements kunnen enkel worden besteld tijdens de overeengekomen contractuele termijn. Het recht van de Klant om Service Elements te bestellen die niet werden gevorderd vóór de beëindiging van het contract, eindigt bij de afloop van de contractuele periode.

 1. Varia

13.1

Enkel Belgisch recht is van toepassing op dit contract. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit dit contract.

13.2

De plaats voor de uitvoering van alle juridische relaties tussen StepStone en de Klant is Brussel.

 

 

Aanvullende Voorwaarden Advertenties

Deze Aanvullende Voorwaarden voor vacatures, banners en bedrijfspresentaties (“Advertenties”) zijn van toepassing naast onze Algemene Voorwaarden en hebben de overhand in geval van twijfel.

 1. Omschrijving van de Diensten

1.1

StepStone publiceert de Advertenties op het internet namens de Klant in overeenstemming met artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

1.2

De te publiceren Advertenties dienen aan de volgende eisen te voldoen, daar anders sprake is van niet toegestane informatie, leidend tot consequenties zoals beschreven in paragraaf 6.4. van de Algemene Voorwaarden van StepStone:

 • In de Advertenties mogen uitsluitend links naar een online sollicitatieformulier of naar de ondernemingswebsite van de Klant gepubliceerd worden.
 • Links naar concurrenten van StepStone zijn niet toegestaan, indien en voor zover de Klant niet zelf concurrent van StepStone is en een link plaatst naar zijn ondernemingswebsite.
 • Alle informatie van een Advertentie dient voor de gebruiker direct inzichtelijk te zijn. Eigen tracking codes van de Klant zijn niet toegestaan, tenzij deze geen persoonsgerelateerde gegevens verwerken. Links naar externe pagina’s moeten in een afzonderlijk venster openen. Links dienen in alle gevallen zodanig te zijn uitgevoerd dat herkenbaar is wanneer zij naar externe pagina’s doorlinken.
 • Toegestane links zijn uitsluitend zogeheten “no follow” links, hetgeen inhoudt dat deze zodanig moeten worden ingesteld dat zij niet door zoekmachines voor berekening van de linkpopulariteit dienen te worden benut.

1.3

Bovendien heeft StepStone het recht, maar is ze niet verplicht, Advertenties te publiceren in andere media, offline of online of gedrukt, of om Advertenties door te sturen naar derden voor verdere publicatie. Hiervoor werkt StepStone samen met mediapartners en host de StepStone Vacaturesite of delen daarvan op andere URL’s zonder de voorafgaande toestemming van de Klant te vragen. Een lijst van samenwerkende mediapartners kan worden gevraagd bij StepStone. StepStone rekent geen bijkomende kosten aan voor dergelijke bijkomende prestaties.

1.4

De Advertentie moet een specifieke job of functie vermelden en mag niets anders als onderwerp bevatten; de Advertentie mag geen rekruteringsevenementen van de klant vermelden, tenzij ze onderdeel uitmaken van de selectieprocedure voor de job die het onderwerp is van de advertentie.

De visibiliteitsproducten zijn exclusief bestemd voor de StepStone Klanten teneinde een online rekruteringscampagne op de StepStone-site te promoten. StepStone behoudt zich het recht om elke visibiliteitscampagne te weigeren die niet beantwoordt aan de door ons vooropgestelde kwaliteitsstandaarden.

1.5

Om de weergavekwaliteit op alle apparaten te verbeteren, behoudt StepStone het recht voor, de layout voor de weergave dienovereenkomstig te veranderen.

1.6

StepStone plaatst op verzoek van de klant bij de vacatures een button met het opschrift „Solliciteren“of gelijkaardig. Naar eigen keuze kan de klant met deze button ofwel naar een door de klant benoemde pagina doorlinken of naar een door StepStone op diens platformen aangeboden en gestandaardiseerd sollicitatieformulier, waarmee de sollicitanten de met het formulier opgevraagde CV door StepStone naar de klant kunnen laten verzenden. De klant kan de sollicitatie desgewenst in de StepStone Recruiter SpaceRecruiter Space in ontvangst nemen. Vervolgens zal StepStone de sollicitatie naar de specifieke klantaccount bij Sollicitantenbeheer in de StepStone Recruiter SpaceRecruiter Space doorzenden

1.7

De bovenstaande beschrijving van de Diensten is exhaustief.

 

 1. Duur van de publicatie

2.1

Tenzij anders overeengekomen, wordt een vacature gedurende een periode van 30 dagen, een banner gedurende een periode van 7 dagen vertoond.

 1. Anonieme advertenties

3.1

StepStone biedt de mogelijkheid om anonieme Advertenties te publiceren. Inkomende elektronische sollicitaties worden zonder aanpassing of zonder dat de inhoud wordt bekeken, doorgestuurd naar een e-mailadres van de Klant. StepStone is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke doorgestuurde sollicitaties. Enkel elektronische sollicitaties komen in aanmerking om te worden doorgestuurd, offline sollicitaties worden niet doorgestuurd. Ook worden sollicitaties die duidelijk werden uitgesloten, niet doorgestuurd. StepStone is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sollicitaties. StepStone behoudt zich het recht voor om sollicitaties met duidelijk Illegale Inhoud (zoals beschreven in artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden) te verwijderen.De Klant is verplicht de anonieme Advertenties te behandelen in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en met de bepalingen inzake gegevensbescherming. De Klant vrijwaart StepStone op eerste verzoek tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit het feit dat de Klant verzuimt de wettelijke bepalingen of de bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven.

 1. Varia

4.1

De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat StepStone de publicatie door derden van vacatures waarvoor geen toestemming werd gegeven, niet kan verhinderen. Behoudens technische en wettelijke beperkingen zal StepStone alles in het werk stellen om dergelijke niet-ingestemde publicaties te verhinderen.

4.2

De Klant draagt hierbij aan StepStone alle rechten over inzake de eigendom van een databank die zouden bestaan met betrekking tot aan StepStone voor publicatie verstrekte Advertenties. In het bijzonder erkent de Klant dat StepStone de producent is van de databank van dergelijke vacatures en het exclusieve databankrecht heeft op de vacatures van de Klant die gepubliceerd zijn door StepStone in de databank.

4.3

Een aanbod van StepStone voor een lagere prijs dan de in de prijslijst vermelde prijs is slechts geldig met betrekking tot de specifieke Klant en onder de specifieke voorwaarden waaronder StepStone dergelijk aanbod heeft gedaan. Het is niet geldig voor een Klant die wenst dat een derde, bijvoorbeeld een agent, namens hem optreedt.

4.4

Voor de overdracht van een Advertentie Overeenkomst (“Doorverkoop”) aan een derde is de voorafgaande toestemming van StepStone vereist.

4.5

StepStone streeft er voortdurend naar de zoekresultaten op www.stepstone.be te optimaliseren om zo de klant de beste resultaten aan te bieden. Omdat de klant zelf instaat voor de categorisatie van de advertenties, is de klant verplicht dit op een correcte en behoorlijke manier te doen. StepStone behoudt het recht om die indeling naar eigen goeddunken te wijzigen. De klant kan de publicatie van zijn advertenties in bepaalde categorieen niet opeisen.

4.6

StepStone maak gebruik van een speciaal layout voor een geoptimaliseerde weergave van de personeelsadvertenties op diverse apparaten. Hiervoor past StepStone automatisch en gratis iedere weergaveversie aan een geoptimaliseerde inhoudelijke structuur aan, om de leesbaarheid van een advertentie op alle apparaten te waarborgen.

 

Aanvullende Voorwaarden CV Database

De Aanvullende Voorwaarden inzake de CV Database gelden naast onze Algemene Voorwaarden en prevaleren in geval van twijfel.

 1. Beschrijving van de diensten

1.1

StepStone houdt op het internet databases bij waarin cv’s van werkzoekenden (“Kandidaat”) zijn opgenomen. Kandidaten kunnen hun cv invoeren in de databases. Door zijn cv te activeren publiceert de Kandidaat zijn cv hetzij anoniem, d.w.z. zonder persoonlijke gegevens publiek toegankelijk te maken (“anoniem cv”), hetzij op een dusdanige manier dat zijn persoonlijke gegevens rechtstreeks toegankelijk zijn via de database (“publiek cv”). De Klant, die toegang tot de CV Database bestelt, kan publieke cv’s rechtstreeks inkijken en de kandidaten achter het cv contacteren. In het geval van anonieme cv’s kan hij de kandidaat achter het cv, via het elektronische StepStone-systeem, vragen om contact met hem op te nemen.

1.2

Verder kan de klant als gratis extra service bij kandidaten, waarvan de profielen anoniem of publiekelijk kunnen worden bekeken, commentaren in zijn/haar account opslaan. Deze commentaren worden door StepStone in opdracht van de klant conform art. 28 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen en verwerkt, hiervoor gelden de Productgerelateerde Voorwaarden StepStone Dataverwerking. Om misverstanden te voorkomen wordt gestipuleerd dat de overige diensten in het kader van de StepStone CV database niet als dataverwerkingplaatsvinden, hier stelt StepStone slechts de inhoud die de sollicitant heeft opgeslagen bij StepStone beschikbaar en blijft als zodanig gegevensbeheerder. Indien en voor zover de klant deze gegevens gebruikt, wordt hij/zij mogelijkerwijs gegevensbeheerder.

1.3

StepStone verleent Klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de CV Database. Klanten mogen de toegang tot de CV Database of anonieme cv’s niet aan derde partijen doorgeven. Het is niet toegelaten gebruik te maken van de CV Database voor commerciële doeleinden. Klanten mogen vanaf hun eigen website geen dieper liggende links naar de CV Database leggen (“Dieper liggende links”). StepStone behoudt zich het recht voor om onmiddellijk juridisch op te treden tegen enige overtreding van onderhavige clausule, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

1.4

De Klant kan gebruik maken van bepaalde functies van het “CV-Center”. De dienst omvat niet het maken van een back-up van gegevens voor de Klant. Data kunnen op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving van de back-office worden verwijderd of gewist. Omwille van redenen die te maken hebben met bescherming van data worden data automatisch van het CV-Center verwijderd van zodra een Kandidaat zijn cv uit de CV Database wist. De CV Database mag niet worden gebruikt voor enig doel dat strijdig is met de wetten inzake antidiscriminatie.

1.5

Indien de Klant persoonlijke gegevens van Kandidaten op zijn eigen systemen bewaart, dan is hij verplicht om te voldoen aan de controleverplichting. Indien een Kandidaat zijn cv van de StepStone Database en het CV-Center verwijdert, dan is de Klant verplicht om deze data onmiddellijk uit zijn eigen systemen te wissen. Hij is dan eveneens verplicht om alle daaraan gerelateerde prints te vernietigen.

1.6

De Klant heeft het recht om per maand via de CV Database tot 500 cv’s uit de CV Database te contacteren.

1.7

In het geval van anonieme cv’s kunnen Kandidaten weigeren om bepaalde ondernemingen toegang te geven tot hun cv. In dergelijke gevallen kan de desbetreffende Klant de Kandidaat niet vragen om contact met hem op te nemen.

 1. Verplichtingen van de klant

2.1

De Klant garandeert dat hij alle wettelijke bepalingen, rechten van derde partijen en goede gewoonten zal respecteren. Hoofdstuk 6(4) van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.

2.2

De Klant garandeert, in het bijzonder, dat hij de persoonlijke gegevens van de Kandidaten niet zal doorsturen of op enige andere wijze zal doorgeven, dat hij hun vertrouwelijkheid zal respecteren en alle regels inzake bescherming van gegevens en privacy zal naleven. De Klant wordt erop gewezen dat de Klant, indien een Kandidaat aan StepStone zou vragen om gegevens over de Kandidaat te wissen, en StepStone de Klant daarna op de hoogte brengt van dit verzoek, verplicht is om prints of elektronische bestanden of data met betrekking tot een bepaalde Kandidaat onmiddellijk te vernietigen.

StepStone gaat uit van het principe dat opslag voor maximum 12 maanden noodzakelijk, met het oog op een eventuele klacht in verband met de anti-discriminatiewet, zodat de klant zich verplicht om alle gegevens van de betrokken persoon waarvan gegevens via StepStone verkregen zijn ten laatste 12 maand na toegang tot de gegevens te verwijderen.

2.3

De Klant verbindt zich ertoe om StepStone te vergoeden voor alle verliezen, kosten, eisen, schade of andere uitgaven die door de Klant worden veroorzaakt, tenzij StepStone verantwoordelijk is.

2.4

Kandidaten zijn verantwoordelijk voor het invullen van hun Profiel. StepStone kan de volledigheid, correctheid, precisie of toegankelijkheid daarvan dan ook niet waarborgen. StepStone waarborgt geen enkele respons

2.5

De data van werkzoekenden die zich op de StepStone websites registreren (“Kandidaten”) zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op de bescherming van gegevens worden opgeslagen of gebruikt. De Klant mag alleen contact opnemen met Kandidaten om bepaalde vacatures in te vullen. StepStone heeft het recht om de account van de Klant te blokkeren en om hem toegang tot data van Kandidaten te ontzeggen indien de Klant deze bepalingen zou overtreden.

2.6

De Klant wordt erop gewezen dat bijzondere voorwaarden gelden voor de transfer van data buiten de Europese Unie. Dergelijke gegevensoverdracht vereist doorgaans het akkoord van de Kandidaat – zelfs indien de transfer plaatsvindt binnen een groep.

2.7

De looptijd wordt afzonderlijk overeengekomen.

 1. Prijsmodellen

3.1

Afhankelijk van het specifieke prijsmodel dat met de Klant werd overeengekomen, kan de Klant gedurende een maand een vooraf vastgelegd aantal cv’s uit de CV Database raadplegen of betaalt hij per cv dat werd geraadpleegd of per aantal opzoekingen die hij heeft gedaan en hij kan tot 500 cv-profielen individueel contacteren om een specifieke vacature in te vullen. In het geval van publieke cv’s kan dat rechtstreeks en in het geval van anonieme cv’s kan dat nadat eerst een verzoek werd gestuurd om contact op te nemen. Het aantal contacten is beperkt tot 500. Massamailings en spam mail zijn niet toegestaan.

Aanvullende voorwaarden Job Feed

Deze Aanvullende Voorwaarden Job Feed zijn van toepassing naast de Algemene Voorwaarden en hebben de overhand in geval van twijfel.

 1. Beschrijving van de diensten

1.1

Door de Job Feed Services te bestellen is StepStone automatisch verplicht om de vacatures op de website van de Klant gedurende de contractsperiode te kopiëren op de website van StepStone. Dat back-upproces verloopt volledig geautomatiseerd. Elke Advertentie van de Klant wordt op een identieke wijze gepubliceerd. Aanvullende manuele wijzigingen zijn niet voorzien. Deze beschrijving van diensten wordt geacht een overeenkomst van functionaliteit te zijn en is exhaustief.Er worden geen andere functionaliteiten verleend.

1.2

Job Feed is een complexe softwareoplossing. Een goede samenwerking tussen de partijen staat garant voor de geslaagde implementatie en de verwachte functionaliteit ervan. De huidige Job Feed pro productbeschrijving en de Job Feed technische documentatie bevatten verplichtingen van de Klant en opschortende voorwaarden voor een geslaagd gebruik van het programma. De Klant is verplicht deze documentatie te lezen vóór de Job Feed Services aanvangen. De Klant is ervan op de hoogte dat die inhoud geacht wordt hem bekend te zijn.

 1. Duur

2.1

De duur wordt individueel overeengekomen. Niettegenstaande de Algemene Voorwaarden, zal StepStone de gepubliceerde vacatures verwijderen nadat ze uit de databank van de Klant worden verwijderd en StepStone zal de vacatures publiceren nadat ze in de databank van de Klant werden ingevoerd.

2.2

Ten minste eenmaal per week wordt er een back-up gemaakt van de Job Feed gegevens.

 1. Boeking en aanvaarding

3.1

Job Feed vacatures die gepubliceerd zijn op de StepStone website in de voorgeschreven vorm en bijkomende vacatures die gepubliceerd zijn na of tijdens de aanvankelijke publicatieperiode van vier weken worden geacht door de Klant te zijn geboekt. Een vacature wordt als aanvaard beschouwd indien ze gedurende zeven dagen werd gepubliceerd op de StepStone website zonder dat de Klant de publicatie ervan heeft afgewezen.

3.2

StepStone telt de vacatures die werden geboekt en aanvaard tijdens de contracttermijn en verschaft de Klant een uitvoeringsbevestiging indien daarom wordt gevraagd.

 

Aanvullende voorwaarden StepStone Boost

Deze Aanvullende Voorwaarden StepStone Boost zijn van toepassing naast onze Algemene Voorwaarden en hebben de overhand in geval van twijfel.

 1. Beschrijving van de dienst

1.1

StepStone zal voor rekening van de Klant een standaard grafische banner (“Boost”) op het internet publiceren die gekoppeld is aan de vacature van de Klant gepubliceerd op de StepStone website. Dit teneinde het verkeer te doen toenemen.

1.2

Boost kan slechts aan één vacature gekoppeld worden. Zodra de vacature off line is, wordt de Boost beëindigd.

1.3

StepStone bepaalt de positie van de Boost banner. Bijgevolg heeft de Klant niet het recht om de banner op een specifieke plaats te laten plaatsen.

1.4

De adserver van de online provider is gezaghebbend wat betreft de berekening van het aantal keer dat de website wordt bezocht.

1.5

Er wordt geen Agentencommissie verleend voor StepStone Boost.

1.6

De standaard grafische banner mag niet groter zijn dan 468 x 60 / 12 KB. Het logo van StepStone wordt aan de rechterzijde van de banner geïntegreerd.

 1. Duur

2.1

Boost wordt gedurende maximum 30 dagen gepubliceerd. Boost zal off line gezet worden na 500 bezoekers, zelfs indien het maximum van 30 dagen nog niet werd bereikt.

 

Aanvullende voorwaarden Werkgeversruimte

Deze Aanvullende Voorwaarden voor de Werkgeversruimte van StepStone zijn van toepassing naast onze Algemene Voorwaarden en hebben de overhand in geval van twijfel.

 1. Beschrijving van de diensten

1.1

De in artikel 12.1 van de Algemene Voorwaarden uiteengezette duur is van toepassing.

StepStone verleent de Klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Werkgeversruimte van StepStone tijdens de contractsperiode te gebruiken. StepStone biedt de Klant de Werkgeversruimte van StepStone aan gedurende 24 uur per dag op https://www.stepstone.be/corporate/index.cfm. De Werkgeversruimte van StepStone stelt de Klant in staat om zelf Advertenties te bewerken en te publiceren. Deze beschrijving van diensten wordt geacht een overeenkomst van functionaliteit te zijn en is exhaustief. Er worden geen andere functionaliteiten verleend.

1.2

StepStone biedt de Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de toegang tot de server. De Klant kan dit wachtwoord te allen tijde wijzigen. Binnen het toepassingsgebied van zijn algemene verantwoordelijkheden, moet de Klant garanderen dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord enkel gebruikt kunnen worden door personen die gemachtigd zijn toegang te hebben tot de Werkgeversruimte van StepStone. De Klant is eveneens verplicht rekening te houden met alle bijkomende veiligheidscriteria waarover hij werd ingelicht.
Als een agent voor rekening van de Klant handelt, zijn dezelfde bepalingen van toepassing. StepStone verleent agenten toegangsrechten tot de vacatures van hun Klanten zodat ze de mogelijkheid hebben voor rekening van hun Klanten vacatures te beheren en nieuwe vacatures te plaatsen. Hiertoe worden aan de agenten statistieken verstrekt, lopende contractuele gegevens en oude vacatures die namens de Klant geplaatst zijn. Daartoe moet de agent de voorafgaande toestemming van zijn Klant verkrijgen en die overmaken aan StepStone, indien StepStone dat vereist. De agent is aansprakelijk indien een Klant een vordering instelt tegen StepStone omwille van een mogelijks ongeoorloofde verspreiding van toegangsrechten en informatie.

1.3

Na ontvangst door de klant van een conform cijfer 1.6 van der Productgerelateerde Voorwaarden Advertenties aan diens specifieke account bij de afdeling Sollicantenbeheer in de StepStone Recruiter Spaceverzonden sollicitatie, kan de klant deze daar inzien en daarbij tevens notities bij de betreffende kandidaat registreren alsmede, afhankelijk van de functionaliteit, een status van de sollicitatie vastleggen en met de sollicitant communiceren.

1.4

In verband met de sollicitatie kan de klant via Sollicitantenbeheer ook toegang verkrijgen tot een eventueel MyStepStone profiel van de sollicitant. Deze toegangsmogelijkheid tot het MyStepStone profiel bestaat evenwel slechts, zolang dit ook actief is, d.w.z. wijzigt de sollicitant zijn/haar instellingen of wijzigt deze zijn/haar profiel, is toegang tot het profiel niet langer mogelijk. De door de sollicitant verzonden sollicitatiegegevens blijven daarvan onverlet.

 1. Gegevensbescherming

2.1

In het kader van de diensten conform cijfer 1.3 verwerkt StepStone persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van de klant conform art. 28 AVG, hiervoor gelden de Productgerelateerde Voorwaarden StepStone Dataverwerking. De diensten conform cijfer 1.3 vinden niet plaats als dataverwerking, hier stelt StepStone slechts de door de sollicitant bij StepStone opgeslagen content beschikbaar en blijft gegevensbeheerder; indien en voor zover de klant deze gegevens gebruikt, wordt deze eventueel een tweede gegevensbeheerder.

Aanvullende voorwaarden Online Ordering

Deze Aanvullende Voorwaarden Online Ordering zijn van toepassing naast onze Algemene Voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden Advertenties en hebben beide de overhand in geval van twijfel.

 1. Beschrijving van de diensten

1.1

StepStone publiceert Advertenties op het internet voor rekening van de Klant in overeenstemming met artikel 2.1 van de Aanvullende Voorwaarden Advertenties.

1.2

Deze beschrijving van de diensten is exhaustief.

 1. Schriftelijke vorm

2.1

Niettegenstaande de Algemene Voorwaarden van StepStone is het verplichte schriftelijke formulier niet van toepassing. Intentieverklaringen kunnen door beide partijen worden uitgevoerd zonder enige formele vereiste, en deze zijn geldig.

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1

Er wordt geen agentencommissie verleend voor Online Ordering.

3.2

Over het algemeen kan de Klant kiezen of hij betaalt via rechtstreekse debitering of binnen de 10 dagen na ontvangst van een factuur. In alle andere gevallen zijn de bepalingen van artikels 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. Verplichtingen inzake informering van de Klant

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving bevestigt StepStone de volgende informatie:

4.1       

De Online Ordering dienst wordt geleverd door:

Stepstone NV/SA, Wolstraat 70 Rue aux Laines, B-1000 Brussel, tel. +32 2 209 98 00+32 2 209 98 00, fax +32 2 218 79 45,

e-mail: cs@stepstone.be,

Ondernemingsnummer 0459.971.228,

BTW-nr. (BE) 459.971.228.

De toezichthoudende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de reglementering van sommige van de activiteiten van Stepstone, kunnen als volgt worden gecontacteerd:

* Voor Vlaanderen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie werkgelegenheid, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, tel. +32 2 553 44 12+32 2 553 44 12, fax +32 2 553 44 01, internet http://www2.vlaanderen.be/werk
* Voor Wallonië: Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de l’économie et de l’emploi, Place de la Wallonie, 1, 5100 Namur, tel. + 32 81 33 43 43+ 32 81 33 43 43, fax +32 81 33 38 88, internet http://www.wallonie.be
* Brussel Nederlands: Ministerie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Economie en Werkgelegenheid, directie werkgelegenheidsbeleid, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel,
tel. +32 2 204.21.11+32 2 204.21.11, fax + 32 2 800 38 07, internet http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/1nl_admi/1NL_3ADM/eco/wkbl.htm
* Brussel Frans: Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Administration de l’économie et de l’emploi, Direction de la politique de l’emploi, Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles,
tel. + 32 2 204 21 11+ 32 2 204 21 11, fax + 32 2 800 38 07, internet http://www.bruxelles.irisnet.be/FR/1fr_admi/1fr_3adm/eco/wkbl.htm
Het contract met de Klant wordt gesloten zodra de volgende technische stappen zijn voltooid:

* Het bestelformulier inclusief het advertentiesjabloon is voltooid
* Advertentie preview wordt op elke pagina weergegeven tot de bestelling geplaatst is
* De Klant leest en aanvaardt de Voorwaarden
* De Klant klikt op “placing order” (bestelling plaatsen)
* De Klant krijgt een elektronische bevestiging van ontvangst van de bestelling gestuurd (dat is geen orderconfirmatie, maar de bevestiging dat de bestelling werd ontvangen)
* Orderconfirmatie vanwege StepStone

Het contract wordt gesloten wanneer de Klant de orderconfirmatie van StepStone ontvangt. Daarna wordt de Advertentie online gepubliceerd.

4.2

Samen omvatten deze Voorwaarden (Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden Advertenties en Aanvullende Voorwaarden Online Ordering) de volledige voorwaarden van het contract voor de online bestelling van een Advertentie. De prijs voor Online Ordering wordt beschreven op www.stepstone.be wanneer de Klant van StepStone het contract ontvangt. De juridische relatie die voortvloeit uit het (kosteloze) bezoek aan de StepStone website wordt uitvoerig beschreven en bepaald in onze Gebruiksvoorwaarden.

4.3

StepStone biedt technologische middelen die helpen om fouten die in de inhoud zijn ingevoerd en on line geplaatst moeten worden, op te sporen en te corrigeren voor de bestelling wordt geplaatst. Het belangrijkste element daarvan is de Advertentie preview op de drie pagina’s van het sollicitatieformulier dat de Advertentie weergeeft zoals het on line zal worden gezien. Hier kan de Klant fouten, tikfouten, lay-out, enz. opsporen en corrigeren voor hij zijn bestelling verstuurt. Zodra de bestelling geplaatst is, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging. Zodra de bestelling on line is, ontvangt de Klant een e-mail met de aanmeldcodes voor de recruiter ruimte. Hier kan de Klant zelf fouten corrigeren.

4.4

De taal van het contract is het Nederlands. Indien u echter een contract wilt sluiten in het Frans, Engels of Duits, klikt u hier op de betreffende link.

4.5

Stepstone bewaart de bestelling van de Klant. De Klant heeft geen toegang tot zijn online bestelling.

4.6

StepStone bevestigt dat het voldoet aan de Belgische normen inzake gegevensbescherming, haar Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden zoals uiteengezet in haar Privacyverklaring.

 

Aanvullende voorwaarden Video-interviewservice

1

De video-sollicitatiedienst (“Video-interviewservice”) stelt klanten in staat om a) geautomatiseerde sollicitatiegesprekken op maat te maken en/of b) live sollicitatiegesprekken te voeren (het “video-interview”). Een geautomatiseerd sollicitatiegesprek is een gestructureerde manier van solliciteren waarbij de kandidaat van de klant (“kandidaat”) een vooraf opgenomen reeks vragen beantwoordt met een video-opname wanneer het hem/haar uitkomt. Het live sollicitatiegesprek is een real-time interactief online gesprek tussen een Kandidaat en één of meerdere interviewer(s).

2

Het webgebaseerde softwaresysteem waarop de Video-interviews worden gegenereerd (het “Systeem”), opgeslagen in een voor de klant specifieke database en daardoor ter beschikking gesteld van de klant.

3

Het Systeem kan ook worden gebruikt voor live video-interviews met een webcam (zie sectie 1 lit. b hierboven).

4

Het is de klant niet toegestaan om derden toegang te geven tot het Systeem, bijv. door hen Video-interviews te laten uitvoeren met zijn Kandidaten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

5

De prijs voor de dienst Video-interviews wordt berekend overeenkomstig het aantal afgenomen Video-interviews op basis van de contractueel overeengekomen eenheidsprijs.

Een Video-interview is afgenomen als a) de Kandidaat zijn/haar opgenomen video heeft aangeleverd of b) de klant het live sollicitatiegesprek met de Kandidaat heeft afgenomen.

 

6

StepStone heeft het recht om de opgenomen Video-interviews na honderdtachtig (180) dagen uit het systeem te verwijderen.

 

Aanvullende voorwaarden StepStone dataverwerking

1 Dataverwerking

1.1 In het kader van de becommentariëringsfunctie conform cijfer 1.2 van de Productgerelateerde Voorwaarden CV database (DirectSearch Database) en de diensten conform cijfer 1.3 van de Productgerelateerde Voorwaarden StepStone Recruiter Space evenals in het kader van het gebruik van de Video Interview Service, verwerkt StepStone voor het desbetreffende omschreven doel op de aldaar beschreven wijze persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van de klant zoals bedoeld in art. 28 AVGAVG met inachtneming van de volgende regelgevingen.

1.2 StepStone verwerkt de persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in het kader van de opdracht en conform de gedocumenteerde instructies van de klant, tenzij sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.3 De dataverwerking geschiedt uitsluitend in lidstaten van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, indien en voor zover er geen andere instructie werd verstrekt en verzending op grond van de regelgevingen van de artikelen 44 t/m 49 AVG is toegestaan. Reeds bij sluiting van de overeenkomst wordt de instructie verstrekt om in het kader van de conform cijf. 3.3 te nemen maatregelen persoonsgerelateerde gegevens naar de bijkomende dataverwerkers Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA conform de onderstaande paragraaf 5 te verzenden. Deze transfer is toegestaan volgens art. 46 (2) lit. c AVG, aangezien de standaard-contractbepalingen van de Europese Commissie (‘EU-modelclausules’) zijn gesloten met Akamai Technologies en de klant de EU-modelclausules al is aangegaan in overeenstemming met die overeenkomst. De klant kan ook rechtstreeks de EU-modelclausules aangaan met Akamai Technologies. Deze zijn beschikbaar onder https://www.akamai.com/de/de/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf. De Data Protection Officer van Akamai Technologies’ kan worden gecontacteerd via privacy@akamai.com.

1.4 De duur van de dataverwerking komt overeen met de duur van het gebruik van het Recruiter Space, waarbij aan het eind van de overeenkomst inzake advertentieplaatsingen of het gebruik van de CV database de betreffende toegang wordt gedeactiveerd; bij afsluiting van een nieuwe overeenkomst wordt de toegang opnieuw geactiveerd, indien de overeenkomst inzake het gebruik van het Recruiter Space niet reeds tevoren beëindigd werd. De duur van de contractgegevensverwerking is gelijk aan de duur van het gebruik van de Video-interviewdienst.

1.5 In het kader van het sollicitantenbeheer zijn de betrokkenen personen, die via het StepStone sollicitatieformulier gesolliciteerd hebben op een vacature bij de klant, in het kader van CV database personen, die een profiel bij StepStone hebben. In het kader van het gebruik van de Video-interviewservice zijn betrokkenen personen zij die hebben gesolliciteerd naar een openstaande positie bij de klant via de Video-interviewservice, waarbij de klant gebruik maakt van de Video-interviewservice van StepStone.

1.6 Bij het type persoonsgerelateerde gegevens gaat het in het kader van het sollicitantenbeheer om CV gegevens, zoals in het bijzonder contactgegevens, gegevens over de genoten opleiding(en), over de beroepservaring en over kennis en interesses alsmede overige eventueel door de betreffende kandidaat ter beschikking gestelde gegevens en door de klant geregistreerde gegevens bij de sollicitatie, zoals commentaren van de klant of een door de klant opgestelde status van de sollicitatie evenals in het geval van het gebruik van de Video Interview Service a) de opgenomen video’s van kandidaten, wanneer een sollicitatievideo wordt gemaakt door de Kandidaat of b) het e-mailadres en de naam van de Kandidaat om een live Interview te voeren. In het kader van de CV database gaat het bij het type persoonsgerelateerde gegevens om de door de klant opgestelde commentaren bij de aldaar betrokkenen in connectie met de vervulling van openstaande vacatures.

1.7 Onderwerp en doel van de verwerking is in het kader van het sollicitantenbeheer dat de door sollicitanten verzonden sollicitatiegegevens in de StepStone Recruiter Spacevoor de klant na het inloggen beschikbaar worden gesteld en daar door hem/haar kunnen worden ingezien. Indien door de klant een commentaar of een status van de sollicitatie (afhankelijk van de functionaliteit) wordt aangemaakt, teneinde deze te beheren, wordt dat daar eveneens opgeslagen. Indien en voor zover een status van de sollicitatie kan worden aangemaakt, geeft de klant StepStone opdracht om de sollicitant bij invoer van een status onmiddellijk over deze status te informeren.

Onderwerp en doel van de verwerking is in het kader van CV database dat de klant in staat is, commentaren bij de hem/haar via CV database toegankelijke sollicitanten op te slaan.

In het kader van de Video Interview Service is het doel en d bedoeling van de verwerking om het door de aanvrager gemaakte video-interview naar de klant te verzenden door de video’s beschikbaar te stellen in de klantspecifieke account. Indien het video-interview door de klant wordt gebruikt, is het doel van de verwerking het online verzenden van het realtime interactieve online gesprek van kandidaten en één of meerdere interviewer(s).

1.8 Verwijzingen in deze Aanvullende Voorwaarden StepStone Dataverwerking naar de Algemene verordening gegevensbescherming AVGdienen tot en met 24-05-2018 als verwijzingen naar de desbetreffende regeling in de Belgische wet op de gegevensbescherming te worden uitgelegd. Indien en voor zover er geen desbetreffende regeling in de Belgische wet op de gegevensbescherming geldt, vervalt de genoemde verplichting tot en met 24-05-2018 en wordt pas van kracht met ingang van 25-05-2018.

2 Verplichtingen van de klant als opdrachtgever

2.1 De klant geldt op grond van art. 4 nr. 7 AVG als verantwoordelijke zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming voor de bij StepStone contractueel verwerkte persoonsgerelateerde gegevens.

2.2 De klant informeert StepStone onmiddellijk en volledig, indien hij/zij bij de controle van de opdrachtresultaten fouten of onregelmatigheden met betrekking tot bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving constateert.

2.3 De klant houdt een lijst bij voor verwerkingshandelingen conform art. 30 lid. 1 AVG.

3 Verplichtingen van StepStone als opdrachtnemer

3.1 StepStone informeert de klant onmiddellijk, zodra StepStone van mening is dat een instructie tegen geldende wetgeving ingaat. StepStone mag de uitvoering van de instructie uitstellen, totdat deze door de klant is bevestigd of gewijzigd.

3.2 StepStone leeft de bepalingen van deze overeenkomst en relevante gegevensbeschermingsrechten, de AVG (Algemene Verordening op de Gegevensbescherming) inbegrepen, na.

3.3 StepStone neemt adequate organisatorische en technische maatregelen conform de relevante gegevensbeschermingswetgeving, de AVG en in het bijzonder art. 32 daarvan inbegrepen, om de persoonsgerelateerde gegevens van de betrokkenen en hun rechten en vrijheden, met inachtneming van implementatiekosten, de stand van de techniek, type, omvang en doel van de verwerking alsmede van de waarschijnlijkheid en ernst van het risico te beschermen. Deze beschermingsmaatregelen staan beschreven in het overzicht van technisch-organisatorische maatregelen, dat via bijlage 2 kan worden geraadpleegd. De technische en organisatorische maatregelen worden bepaald door de stand van de technische vooruitgang en doorontwikkeling. In zoverre is

StepStone gehouden tot uitvoering van een effectcontrole bij vooruitgang ten opzichte van de huidige technische stand. Alternatieve veiligheidsmaatregelen zijn geoorloofd, indien en voor zover het veiligheidsniveau van de vastgelegde maatregelen niet wordt onderschreden. Wezenlijke wijzigingen dienen te worden gedocumenteerd en onmiddellijk aan de klant te worden gepresenteerd. Werden de maatregelen zodanig gewijzigd dat StepStone vanuit de optiek van de klant geen gelijkwaardige of hogere bescherming van de gegevens kan garanderen, is de klant na succesloze uitvaardiging van instructies gerechtigd tot buitengewone opzegging van de overeenkomst. Hetzelfde geldt in het geval van achterwege gebleven kennisgeving van dergelijke wijzigingen.

3.4 StepStone stelt aan de klant de voor de lijst van verwerkingshandelingen conform art. 30 lid. 1 AVG benodigde gegevens ter beschikking en houdt conform art. 30 lid. 2 t/m 5 AVG een eigen lijst bij voor alle categorieën van de in opdracht van klanten uitgevoerde verwerkingshandelingen.

3.5 Alle personen die conform opdracht toegang hebben op de in opdracht van de klant verwerkte persoonsgerelateerde gegevens, dienen op grond van art. 28 lid 3 b) AVG tot geheimhouding te worden verplicht en omtrent de uit deze opdracht voortvloeiende bijzondere gegevensbeschermingsverplichtingen en de bestaande opdracht- en doelbinding voor te lichten.

3.6 StepStone is gehouden tot aanstelling van een functionaris voor de gegevens- en privacybescherming. Diens actuele contactgegevens staan gemakkelijk vindbaar op de homepage van StepStone vermeld.

3.7 StepStone garandeert de bescherming van de rechten van de betrokken personen en ondersteunt de klant in de noodzakelijke omvang bij de beantwoording van verzoeken om behartiging van de rechten van betrokkenen conform art. 12 – 23 AVG. StepStone informeert de klant onmiddellijk, indien een betrokkene zich voor informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgerelateerde gegevens rechtstreeks tot StepStone wendt. StepStone ondersteunt de klant in de benodigde omvang bij de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen conform art. 35 AVG en de daaruit voortvloeiende consultatie van de toezichthoudende instantie conform art. 36 AVG. StepStone ondersteunt de klant met betrekking tot de waarborging van de meldings- en rapportageverplichtingen in het geval van inbreuken op de gegevensbescherming zoals bedoeld in art. 33 en 34 AVG.

3.8 StepStone informeert de klant onmiddellijk in tekstvorm bij storingen van het bedrijfsverloop, bij het vermoeden van een inbreuk op de gegevensbescherming op grond van in art. 4 nr. 12 AVG in connectie met de gegevensverwerking of bij andere onregelmatigheden bij de verwerking van de gegevens voor de klant. StepStone is gehouden in overleg met de klant adequate maatregelen ter beveiliging van de gegevens en beperking van de mogelijke nadelige gevolgen voor betrokkenen te nemen, indien en voor zover de inbreuk op de gegevensbescherming onder de verantwoordelijkheid van Stepstone viel.

3.9 Bij onderzoek door de gegevensbeschermingsinstantie bij StepStone dient de klant onmiddellijk te worden geïnformeerd, indien en voor zover dit onderzoek betrekking heeft op het onderwerp van de overeenkomst.

3.10 Voor het geval dat StepStone een verwerking van gegevens van de klant – verzending naar een derde land of naar een internationale organisatie inbegrepen – beoogt, zonder daartoe door de klant te zijn opdragen, d.w.z. omdat StepStone daartoe op grond van art. 28 lid 3 zin 1 a AVG verplicht is, zal StepStone de klant onmiddellijk omtrent het doel, de rechtsgrond en de desbetreffende gegevens informeren, indien en zo lang StepStone een dergelijke mededeling niet wettelijk verboden is.

4 Controles inclusief inspecties

4.1 StepStone stelt de klant alle benodigde informatie ten bewijze van de in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen ter beschikking. StepStone biedt de klant de mogelijkheid om – na tijdige aankondiging en tijdens de gebruikelijke kantooruren (09:00-18.00 uur) – vóór en tijdens de looptijd van deze overeenkomst controles en inspecties uit te voeren conform art. 28 lid 3 h) AVG. De klant is gerechtigd, zich persoonlijk of middels daarvoor geschikte, tot beroepsmatige geheimhouding verplichte derden voorafgaand aan en gedurende de dataverwerking, na tijdige aanmelding in de bedrijfsruimten tijdens de gebruikelijke kantooruren zonder verstoring van het bedrijfsverloop van de naleving van de technische en organisatorische maatregelen te overtuigen. Het resultaat van deze controles wordt gedocumenteerd en dient door beide contractanten te worden ondertekend.

4.2 Ten bewijze van de technische en organisatorische maatregelen kan StepStone ook actuele attesten, rapporten of rapportuittreksels van onafhankelijke instanties (bijv. accountants, reviseurs, coördinatoren gegegevensbescherming, IT-veiligheidsafdeling, privacy auditors, kwaliteitsauditors) of een adequate certificatie middels een IT-beveiligings- of gegevensbeschermingsaudit (bijv. conform BSI-basisbeveiliging) overleggen.

5 Overige dataverwerkers

5.1 Bij verstrekking van de opdracht worden de sub dataverwerkers vermeld in bijlage 1 onderaannemerslijst – gefiatteerd. StepStone kan opdrachten aan andere dataverwerkers (sub-dataverwerkers) verstrekken, door de klant vooraf te informeren omtrent de inschakeling of vervanging van nieuwe sub-dataverwerkers middels wijziging van de sub-orderlijst in tekstvorm en de klant niet binnen 4 weken bezwaar hiertegen aantekent. In het geval van een bezwaar is StepStone gerechtigd, de becommentariëringsfunctie conform cijfer 1.2 van de Productgerelateerde Voorwaarden CV database (DirectSearch Database) resp. het sollicitantenbeheer of de diensten conform cijfer 1.3 van de Productgerelateerde Voorwaarden StepStone Recruiter Space te beëindigen.

5.2 StepStone is gehouden, de sub-dataverwerkers dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen op te leggen als in deze Productgerelateerde Voorwaarden StepStone Dataverwerking zijn vastgelegd, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG.

5.3 Een verdere uitbesteding door de sub-dataverwerker vereist de uitdrukkelijke toestemming van de hoofdopdrachtnemer (minimaal in tekstvorm); alle contractuele regelingen in de contractketen dienen ook te worden opgelegd aan de bijkomende sub-dataverwerker.

5.4 In geval van diensten die bij derden als nevendienst ter ondersteuning bij de orderuitvoering worden besteld, gelden dezen niet als sub-dataverwerkers. Tot sub-dataverwerkers gerekend worden bijv. telecommunicatiediensten, personeel van de onderhouds- en gebruikersservice, reinigingspersoneel, controleurs of verwijderaars van gegevensdragers. StepStone is evenwel verplicht om ter waarborging van de bescherming en veiligheid van de gegevens van de klant ook in het geval van bij derden uitbestede nevendiensten adequate en wettelijke overeenkomsten te sluiten en controlemaatregelen te nemen.

6 Verwijdering en teruggave

Na afloop van de overeenkomst inzake het StepStone Recruiter Space verwijdert StepStone de bij Sollicitantenbeheer opgeslagen gegevens. Verder verwijdert StepStone die gegevens uiterlijk één jaar na ontvangst van de sollicitatie bij Sollicitantenbeheer alsmede op eerste verzoek van de opdrachtgever.

 

Bijlage 1: Onderaannemerslijst bij de aanvullende voorwaarden voor de StepStone dataverwerking

De onderstaand vermelde sub-dataverwerkers van StepStone worden bij verstrekking van de opdracht gefiatteerd.

 

Firma Postadres Dienst
StepStone Deutschland GmbH Axel-Springer-Str. 65,
10969 Berlin
Duitsland
 • Hosting en daarmee verband houdende veiligheidsdiensten
 • Back-up-diensten
 • Klantenservice-ondersteuning ter foutverhelping
StepStone Continental Europe GmbH Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf
Duitsland
 • Hosting en daarmee verband houdende veiligheidsdiensten
 • Back-up-diensten
 • Klantenservice-ondersteuning ter foutverhelping
StepStone N.V. Tweed building
Reception – 5th floor
Wolstraat 70 Rue aux Laines
1000 Brussels
Belgium
 • Hosting en daarmee verband houdende veiligheidsdiensten
 • Back-up-diensten
 • Klantenservice-ondersteuning en foutverhelping
StepStone Services sp. z o.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warschau,
Polen
Klantenservice-ondersteuning ter foutverhelping
Akamai Technologies GmbH Parkring 20-22
85748 Garching
Duitsland
StepStone gebruikt Akamai in het kader van de technisch-organisatorische beschermingsmaatregelen zoals als Web Application Firewall en levert via Akamai derhalve content aan de webpaginabezoekers, teneinde zijn systemen te beschermen.

 

Akamai Technologies, Inc. 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA Akamai Technologies GmbH schakelt als onderaannemer Akamai Technologies, Inc in.
Amazon Webservices, Inc. 410 Terry Drive Ave North
WA 98109-5210 Seattle
USA
Hosting en daarmee verband houdende veiligheidsdiensten (uitsluitend geleverd binnen de EU)
Cammio GmbH Alexanderstraße 1  
10178 Berlin
StepStone gebruikt Cammio om videosollicitatigesprekken te voeren

 

Bijlage 2: Overzicht van technisch-organisatorische maatregelen bij de aanvullende voorwaarden voor de StepStone dataverwerking

 

Technisch-organisatorische maatregelen  
 1. Geheimhouding (art. 32 lid 1 letter b DS-GVO)
 
 • Toegangscontrole

Geen onbevoegde toegang tot gegevensverwerkingssystemen, bijv.: magneet- of chipkaarten, sleutels, elektrische deuropeners, security- resp. conciergesystemen, alarmsystemen, videosystemen;

De datacenters hebben een complexe veiligheidstructuur. De buitenzones van de datacenters zijn met hoogveilige omheiningen en muren uitgevoerd. De toegangen worden door veiligheidspersoneel 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligd. De systemen worden met bewakingscamera’s bewaakt. De toegang tot de serverruimten is met magneetkaarten beveiligd. De systemen worden in afgesloten serverkasten bewaard.

 

Omvattende veiligheidsmaatregelen gelden ook bij de diverse StepStone-vestigingen. Toegang is uitsluitend met magneetkaart mogelijk en voor bezoekers geldt een speciale toegangsregeling.

 • Toegangscontrole

Geen onbevoegd systeemgebruik, bijv.: (veilige) wachtwoorden, automatische blokkeringsmechanismen, twee-factor-authenticatie, codering van gegevensdragers;

De klant heeft uitsluitend toegang tot de in zijn opdracht verwerkte gegevens, nadat hij/zij zich in het klantgedeelte met het door hem/haar gedefinieerde wachtwoord heeft ingelogd. StepStone slaat de inloggegevens uitsluitend in gecodeerde vorm op.

 

De gegevensstroom tussen gebruikers en het systeem is standaard end-to-end gecodeerd, waarbij het protocol Transport Layer Security (TLS) wordt toegepast.

StepStone gebruikt de diensten van Akamai als web application firewall (WAF)voor de eigen systemen.

 

StepStone hanteert een interne wachtwoordrichtlijn voor de eigen medewerkers, die onder andere voorschrijft dat wachtwoorden minimaal acht tekens lang moeten en zijn en regelmatig verwisseld moeten worden, niet identiek aan de gebruikersnaam mogen zijn of daarop mogen lijken, en minstens drie van de vier volgende tekens moeten bevatten: i) hoofdletters, ii) kleine letters, iii) cijfers, iv) symbolen

 

 • Toegangscontrole

Geen onbevoegd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen binnen het systeem, bijv.: Autorisatieconcepten en op de behoefte afgestemde toegangsrechten, protocollering van toegangen;

De toegangsrechten van de klant zijn strikt beperkt tot de gegevens die daadwerkelijk in opdracht van de betreffende klant worden verwerkt. Uitsluitend specifiek gedefinieerd StepStone-personeel heeft toegang tot gegevens die in opdracht van de klant worden verwerkt, indien en voor zover dat in het kader van systeembeheer en klantservicedoeleinden op verzoek van de klant noodzakelijk is.

 

Het systeem protocolleert alle processen inzake gegevensverwerkingen in opdracht van de klant.

 

 

 • Scheidingscontrole

Gescheiden verwerking van gegevens, die voor uiteenlopende doeleinden werden verzameld, bijv. inzetbaarbaarheid voor meervoudige klanten, sandboxing;

Het StepStone Recruiter Space is berekend op meervoudige klanten, zodat elke individueel ingelogde klant alleen de gegevens kan inzien die aan zijn/haar account gekoppeld zijn.

 

 • Pseudonimisering (art. 32 lid 1 letter a DS-GVO; art. 25 lid 1 DS-GVO)

De verwerking van persoonsgerelateerde gegevens op een zodanige wijze dat de gegevens zonder gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden gerelateerd, indien en voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en onderworpen is aan bepaalde technische en organisatorische maatregelen;

 

Is niet relevant, aangezien de klant een niet-gepseudonimiseerde toegang tot de gegevens benodigt.
   
2. Integriteit (art. 32 lid 1 letter b DS-GVO)  
 • Doorgiftecontrole

Geen onbevoegd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen bij elektronische overdracht of transport, bijv.: codering, virtual private networks (VPN), elektronische handtekening;

 

Alle via publiek toegankelijke netwerken verzonden gegevens zijn end-to-end gecodeerd, waarbij het protocol Transport Layer Security (TLS) wordt toegepast.

 

 

 • Invoercontrole

Vaststelling, of en door wie persoonsgerelateerde gegevens in gegevensverwerkingssystemen ingevoerd, gewijzigd of verwijderd werden, bijv.: protocollering, documentenbeheer

 

Het StepStone systeem protocolleert de activiteiten van iedere log-in en log-out en iedere bewerking, toevoeging, wijzigingen en verwijdering van gegevens door de betreffende gebruiker, alsmede het tijdstip (via tijdstempel).
3. Beschikbaarheid en belastbaarheid (art. 32 lid 1 letter b DS-GVO)

 

 
 • Beschikbaarheidscontrole

Bescherming tegen toevallige of moedwillige vernieling resp. verlies, bijv.: back-up strategie (online/offline; on-site/off-site), onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS), virusbeveiliging, firewall, meldingswegen en noodplannen;

 

 

Antivirusprogramma’s en firewalls worden toegepast. StepStone gebruikt de diensten van Akamai als web application firewall (WAF) voor de eigen systemen.

De hosting omgeving is voorzien van brandblussers, waterlekdetectors en verhoogde vloeren. Temperatuur en luchtvochtigheid worden continu bewaakt, om voorgedefinieerde waarden na te leven. Er bestaat een ononderbroken stroomvoorziening gedurende minstens 72 uur.

 

 

 • Snelle herstelbaarheid (art. 32 lid 1 letter c DS-GVO);

 

Snelle herstelbaarheid wordt gewaarborgd door

 

 • back-up procedures;
 • Ononderbroken stroomvoorziening (UPS);
 • Gescheiden opslag;
 • Virusbeveiliging en firewalls;
 • Noodplannen en crisisplannen;
 • Medewerkerscholingen;

 

4. Procedures ter regelmatige controle, beoordeling en evaluatie (art. 32 lid 1 letter d DS-GVO; art. 25 lid 1 DS-GVO) Wij organiseren geregelde controles om onze gegevensveiligheidsstandaards en -processen te controleren met externe leveranciers. Network penetration tests worden geregeld uitgevoerd.

 

Wij volgen en controleren protocollen op twee niveaus, voordat de betreffende aanvraag onze applicatieserver bereikt. Dit geschiedt op firewall- en een web application firewall niveau. Daardoor zijn wij in staat om alle uitzonderlijke aanvragen op de database op gegevensbeschikbaarstelling-niveau te analyseren en te blokkeren, en daardoor SQL injectiepogingen te verhinderen. Het systeem zelf protocolleert foutieve aanmeldingspogingen, als de aanvraag door firewall en WAF plaatsvond.

 

Onze gegevensbeschermingsmaatregelen worden continu in een PDCA-cyclus bewaakt.

 

 

Brussel, 31 december  2020