Op hoeveel vakantiedagen heb je recht als starter?

De wetgever zorgde ervoor dat je als starter ook vakantiedagen kan opnemen, namelijk door twee bijzondere regelingen: de jeugdvakantie voor jonge werknemers en het recht op aanvullende vakantie.
Als starter is het belangrijk om te weten op hoeveel vakantiedagen je recht hebt. Wij leggen je graag uit wat de jeugdvakantie en het stelsel van aanvullende vakantie inhouden.

Inhoudsopgave

 

De jeugdvakantie

In de privésector is het aantal  vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, afhankelijk van het aantal dagen dat hij in het voorgaande jaar heeft gewerkt. Dit zou betekenen dat, als je pas begint te werken in de privésector, je in je eerste werkjaar geen recht hebt op betaalde vakantie. Bijkomend zou je het jaar nadien ook maar een beperkt aantal dagen vakantie mogen opnemen. Gelukkig heeft de wetgever hier een oplossing voor gevonden door twee bijzondere regelingen: de jeugdvakantie voor jonge werknemers en het recht op aanvullende vakantie.

Wanneer je in 2018 je studies hebt afgerond of stopgezet en meteen begonnen bent met werken, dan heb je in 2018 recht op vier weken betaalde vakantie als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je bent jonger dan 25 jaar op 31 december 2018.
  • Je hebt in 2018 ten minste één maand gewerkt in loondienst en deze tewerkstelling moet ten minste 13 arbeidsdagen omvatten.

De vier weken vakantie waarop je in dat geval recht hebt, bestaan uit de vakantiedagen berekend op het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen in 2018. Deze worden aangevuld met een aantal jeugdvakantiedagen, waarvoor de RVA een jeugdvakantieuitkering betaalt. Deze uitkering bedraagt 65 % van je brutoloon van de eerste maand waarin je de jeugdvakantie opneemt, begrensd tot €2.191,26 per maand (het actuele bedrag vind je op: www.rva.be).

Het opnemen van jeugdvakantiedagen is een recht: de werkgever moet je toestaan om die dagen voor het einde van het vakantiejaar op te nemen. Je kan ze pas opnemen wanneer je gewone vakantiedagen zijn opgenomen.

 

Wanneer neem je je jeugdvakantie op?

Je kan je jeugdvakantiedagen opnemen als je voldoet aan de volgende regels:

  • Je bent tewerkgesteld in de privésector. Voor de openbare sector en het onderwijs kunnen er andere regels zijn.
  • Je moet je gewone dagen betaalde vakantie opgebruikt hebben.
  • Je mag tijdens de jeugdvakantiedagen geen andere inkomsten (loon of uitkeringen) hebben.

De jeugdvakantie kan slechts genomen worden tijdens een tewerkstelling als loontrekkende en na de uitputting van de gewone betaalde vakantie. Op het formulier C103 jeugdvakantie wordt uitleg gegeven over de aanbevolen werkwijze voor de omrekening van betaalde vakantie bij wijziging van de arbeidsregeling.

De planning van de jeugdvakantie wordt vastgesteld zoals de planning van gewone vakantiedagen. Het gebeurt dus overeenkomstig een collectief akkoord of in onderling akkoord tussen de jongere en zijn werkgever. De dagen kunnen in één of meerdere keren worden genomen per volledige of per halve dag. De jongere is echter niet verplicht deze jeugdvakantiedagen te nemen.

Een jongere die uitzendarbeid heeft verricht en tijdens de daarop volgende periode van volledige werkloosheid vakantie neemt, heeft dus geen recht op jeugdvakantie. Mogelijks heeft deze jongere wel recht op inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen.

De jeugdvakantie wordt voor de andere takken van de sociale zekerheid (kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen) en voor het recht op vakantie in het volgende jaar, gelijkgesteld met gewone vakantie.

 

Belangrijke formaliteiten

Na de eerste maand waarin de jongere een dag jeugdvakantie opneemt, moet de jongere twee formulieren indienen bij de openbare Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of bij een van de particuliere uitbetalingsinstellingen die zijn opgericht door de syndicale organisaties:

  • Het formulier C103 Jeugdvakantie Werknemer dat hij zelf invult.
  • Het formulier C103 Jeugdvakantie Werkgever in te vullen door de werkgever (beschikbaar via www.rva.be).

Beide formulieren kunnen ten laatste tot februari van het jaar volgend op het vakantiejaar ingediend worden. De betaling gebeurt ten vroegste vanaf mei van het vakantiejaar en dit op basis van elk formulier C103 Jeugdvakantie Werkgever. Het formulier vermeldt per maand de genomen jeugdvakantieuren. Het moet worden ingediend na elke vakantieperiode bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of – als je gesyndiceerd bent – bij één van de uitbetalingsinstellingen, opgericht door het ABVV, het ACLVB of het ACV.

 

Het stelsel van aanvullende vakantie

Als werknemer uit de privésector kan je ook aanvullend betaald verlof nemen, in je eerste werkjaar of bij de hervatting van een activiteit, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Je moet een activiteit in dienst van één of meerdere werkgevers hebben aangevat (bv. het is je allereerste tewerkstelling, je was in het vakantiedienstjaar werkzaam als ambtenaar, als zelfstandige of in het buitenland) of hervat (bv. na tijdskrediet of onbetaald verlof).
  • Je hebt in hetzelfde kalenderjaar gedurende een ‘aanloopperiode’ van minstens drie maanden gewerkt.
  • De eventuele wettelijke vakantiedagen moeten opgebruikt zijn.

Vanaf de laatste week van de aanloopperiode heb je recht op maximum vijf vakantiedagen (of zes als je in zesdagenstelsel werkt). Na de aanloopperiode heb je recht op twee vakantiedagen per maand dat je werkt in een zesdagenstelsel. Werk je in een ander stelsel? Dan heb je recht op vakantiedagen naar verhouding van je arbeidsstelsel.

Tijdens dit aanvullend verlof krijg je je gewone loon (dus niet geplafonneerd, zoals bij de jeugdvakantie) uitbetaald door je werkgever, maar het wordt in mindering gebracht van latere uitbetalingen van het dubbel vakantiegeld. Het aanvullend vakantiegeld is dus een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

 

Pas op: dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een nuttige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen. Maar onze arbeidswetgeving is zo complex dat we onmogelijk elke case correct in een kort artikel kunnen vatten. Raadpleeg bij belangrijke vragen zeker een advocaat of een specialist bij de vakbond.

 

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Nieuwste jobs

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Stuur mij relevante jobs

Verder lezen

De 30-urige werkweek

Komt de dertigurenweek er binnenkort voor iedereen?